Vedtekter

Alle barnehager skal i følge barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. Disse inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, åpningstid og oppsigelsestid.

Kunnskapsdepartementet om vedtekter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-1/id669113/

 

 

VEDTEKTER: Den Internasjonale Barnehage

 

INNLEDNING

Den Internasjonale Barnehage ble startet i 1981 i Lyder Sagensgt 20 i Bergen med tanke på å ha tilsyn med innvandrerbarn mens foreldrene gikk på norskkurs.

Barnehagen er drevet av InvandrerKvinneGruppen, senere Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen.

Behovet for barnehageplass for minoritetsbarn og etnisk norske barn har hele tiden økt.

Fra å være en barnehage med plass til 12 barn er vi nå to barnehager fordelt på Laksevåg og Landåsbydel med til sammen over 70 barn.

 

Avdelingen på Laksevåg har lokaler i Ungdommens Hus, og har 2 avdelinger med ca 30 barn i alderen   1 – 6 år. Her er det 8 ansatte.

Avdelingen i Sollien har eget bygg. Hovedbygget hvor stor avdeling holder til ble bygget i 1990. Småbarnsavdelingen har eget bygg som ble bygget i 2009. I Sollien er det til sammen ca 51 barn i alderen 1 – 6 år, og 13 ansatte.

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Lov om vedtekter finner en i §8 i Lov om barnehage

Lov om barnehage kan leses her; https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1995-05-05-19

Den Internasjonale Barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforening

 

1. EIERFORHOLD

Eieform; forening

Barnehagen eies av Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen. Virksomheten er ideell og er non-profitt.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Det var Innvandrer Kvinnegruppen i Bergen, senere Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen som tok initiativ til og driver Den Internasjonale Barnehagen i Bergen.

I dag har vi to barnehager med samme navn og eier. En i Årstad bydel og en i Laksevåg bydel.

 

2. BARNEHAGENS FORMÅL

I henhold til Lov om barnehage §1 skal; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Viser til §1a i Lov om barnehage. Særlig formål.

- Barnehagen er livssynsnøytral.

 

Barnehagen ønsker å gi barn sjanse til å knytte vennskap med barn fra andre kulturer og til å utvikle forståelse og toleranse for andres egenart. Mangfold vil ha en sentral plass i barnehagehverdagen.

Barnehagen skal gi barna et godt leke og lærings- miljø, der de skal få ny kunnskap, ferdigheter og holdninger, samt realisere sine evner og utvikle sin personlighet.

Virksomheten er bygget på et prinsipp om likevekt mellom de to kjønn, og legger vekt på å ha en flerkulturell personalgruppe. Eier vil så langt det lar seg gjøre ansette en styrer med internasjonal bakgrunn.

Barnehagen har god erfaring med å ha studenter fra HVL, språkstudenter fra Nygård Skole og arbeidstrening gjennom NAV.

 

3. OPPTAK

Opptaksordning, opptakskriterier og prosedyre følger gjeldende vedtak i Bergen bystyre.


Styrer ved den enkelte barnehage foretar opptak til ledig plass. Barnehagen følger samordnet barnehageopptak i Bergen Kommune, samt egne suppleringsopptak. Barnehageplass søkes elektronisk.

Skjema og informasjon finnes på Bergen kommunes nettsider: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/barnehage/barnehageplass/barnehageplass-soke-endre-eller-si-opp-plass

 

- Opptakskrets

Den Internasjonale Barnehage en privat barnehage godkjent for barn i alder 0-6 år.

Opptakskrets er Laksevåg og Årstad bydel. Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass. Dette innebærer at barn med bostedsadresse i en bydel prioriteres til plass framfor barn med bostedsadresse i annen bydel.

 

- Opptakskriterier

Barnehagen følger primært Bergen Kommune sine opptakskriterier


Følgende opptakskriterier gjelder:

1.      a) Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13. 


         b) Barn som omfattes av §§ 4 -4 annet og fjerde ledd og 4 -12 i Lov om barnevernstjenester.

 

2.      Minoritetsspråklige barn, der

 a) begge foreldre er født i et annet land

 (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende)og/eller

  b) barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten).

 

3.      Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning.


4.      Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til.

 

I tillegg har barnehagen,

5.      Barn av ansatte i barnehager gis prioritet til plass.

 

- Opptaksmyndighet

 

Styrer i barnehage foretar opptak

 

- Opptaksperiode

Primært gjør barnehage opptak under Hovedopptaket i mars. Dette opptaket kan strekke seg til juni.


Utover dette gjør barnehagen Overflyttingsopptak i januar/ februar for barn som har barnehageplass i andre barnehager, men som har Den Internasjonale Barnehage som 1. prioritet.


Til slutt gjør barnehage suppleringsopptak ved behov hele året.

 

4.SAMARBEIDSUTVALG

Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.


Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget kan kreve fremlagt saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forhold foreldre/barnehage og lokalsamfunn.


Barnehagen ønsker sterkt at foresatte er aktive i barnehagens årlige arrangementer, bla gjennom foreldremøter, dugnader og ulike sammenkomster. Dette vil være med å øke barnehagens kvalitet.


Både barnehagen på Laksevåg og Sollien sitt samarbeidsutvalget består 2 foreldrerepresentanter, 1 ansatte og styrer.

 

5. ÅPNINGSTID

Barnehagene er åpne 5 dager i uken, fra kl 07.30 – 16.30, og er bare stengt helge- og høytidsdager samt julaften og nyttårsaften.


Onsdag før Skjærtorsdag er barnehagene åpne frem til kl. 12.00. Laksevåg og Sollien slåes sammen i romjulen, dagene før påske og første uken i juli.

 

6. FERIE

Barnehagene holder stengt de tre siste ukene i juli.

Barna skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie. Tre av disse skal være sammenhengende og blir felles ettersom vi holder stengt i juli.

 

7. OPPSIGELSE

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med 2 måneds varsel regnet fra den 1 første i måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres i den aktuelle barnehagen.


Barnehagen kan si opp barnehageplassen ved mislighold av avtale, primært knyttet til vesentlig manglende betaling. Oppsigelsestid er 1 måned og vil bli levert skriftlig før den 1 i måneden. Barnehagen vil gå grundig gjennom saken og prøve å finne løsninger før oppsigelse blir aktuelt.

 

8. FORELDREBETALING

I Lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

Det betales for 30 dager pr. måned, uavhengig av bevegelige helligdager.

Dersom barnet slutter en fredag beregnes betaling til og med søndag. Foreldre betaler for 11 måneder i året, der 3 ukers ferie og planleggingsdager utgjør den måneden det ikke betales for.

Det er besluttet av eier at Den Internasjonale Barnehage skal til enhver tid forholde seg til gjeldene makspris. Foreldrebetaling skal ikke overstige denne satsen.

Søskenmoderasjon: følger Bergen kommune sine satser.

Uansett hvilken dag barnet begynner i august, så må det betales for hele måneden, om ikke annet er avtalt.

Betalingsfrist er 1. i hver måned. Innbetalingsblanketter legges i barnets hylle, eller sendes hjem.

Ved manglende betaling, vil det sendes ut purringer. Om betaling fortsatt uteblir blir det informert om følgene ved vesentlig manglende betaling. Siste instans er oppsigelse og inkasso.

Den Internasjonale Barnehage kan som eier si opp avtaleforholdet ved endringer av tilbud og bestemmelser.

 

9. AREALUTNYTTING

Bergen kommunes arealutnytting er fastsatt til 5,3m² leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år og 4m² pr. barn over 3 år.

Denne hovedregel kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager kap.10, § 10 Godkjenning.


Midlertidig endring av arealutnytting. I samråd med SU er barnehagens leke- og oppholdsarealet for barn under 3 år endret til 5 m². Endringen revideres juni 2022.

 

10. INTERNKONTROLL

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges.


Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.


Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontroll- forskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, og produktkontrolloven.


Den Internasjonale Barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforening og bruker PBL HMS i arbeidet med internkontroll.

 

11. PERMISJON

Foreldre kan søke permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene har fødselspermisjon, eller ved andre særskilte grunner.

 

12. DUGNAD

Barnehagen har dugnad to ganger i året. En på høsten og en på våren. Alle foresatte oppfordres til å delta.

 

13. PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen følger stort sett kommunens fastsatte skolerute.

 

14. HELSEERKLÆRING

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foreldre.


Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.
Jmf, lov om barnehage §50

 

15. FORSIKRING

Barna er forsikret i barnehagen. Den Internasjonale Barnehage har forsikringsavtale gjennom PBL.
Barnehagen er ikke forsikret for eventuelle avbrudd/stans i barnehagedriften.

 

16. VANDELSATTEST/ TAUSHETSPLIKT

Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt og må skrive under på en taushetserklæring ved ansettelse, dette gjelder også studenter, språkstudenter og ringevikarer.


Godkjent vandelsattest må fremvises ved arbeid i barnehagen.

 


17. ANSETTELSER

Eier foretar ansettelser.


Styrer har innstillingsrett, og deltar på intervjuer sammen pedagogisk leder fra avdeling der ny ansatt søkes.


Barnehagen ansetter så langt det er mulig bare fagkvalifiserte til assistentstillinger.


Barnehagen har fokus på ha et rikt mangfold av ansatte.