Vedtekter

Barnehagens vedtekter skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, jf. §§ 1 og 1a, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid. Listen som oppgis er ikke ment å være uttømmende

Kunnskapsdepartementet om vedtekter: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1/16/3.html?id=669259

 

Vedtekter Den Internasjonale Barnehage:

Den Internasjonale Barnehage ble startet i 1981 i Lydersagensgt 20 i Bergen med tanke på å ha tilsyn med innvandrerbarn mens foreldrene gikk på norskkurs. Barnehagen er drevet av InvandrerKvinneGruppen, senere Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen. Behovet for barnehageplass for minoritetsbarn og etnisk norske barn har hele tiden økt. Fra å være en barnehage med plass til 12 barn er vi nå to barnehager fordelt på Laksevåg og Landåsbydel med til sammen over 70 barn.

Avdelingen på Laksevåg har lokaler i Ungdommens Hus, og har 2 avdelinger med ca 27 barn i alderen 1 – 6 år. Her er det 7 ansatte.

Avdelingen i Sollien har eget bygg. Hovedbygget hvor stor avdeling holder til ble bygget i 1990. Småbarnsvadelingen har eget bygg som ble bygget i 2009. I Sollien er det til sammen ca 50 barn i alderen 1 – 6 år, og 10 ansatte.

 

§1. Lov om barnehager.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

 

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Virkeområde: Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

 

§2. Eierforhold

Barnehagen eies av Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen. Virksomheten har et ideelt formål dvs ikke økonomisk formål.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Det var Innvandrer Kvinnegruppen i Bergen, senere Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen som tok initiativ til og driver Den Internasjonale Barnehagen i Bergen.

I dag har vi to barnehager med samme navn og eier. En i Årstad bydel og en i Laksevåg bydel.

 

§3. Barnehagens formål

Barnehagen ønsker å gi barn sjanse til å knytte vennskap med barn fra andre kulturer og til å utvikle forståelse og toleranse for andres egenart.

Barnehagen skal være en hjelp for å gi barna et godt miljø, realisere sine evner og utvikle sin personlighet. I barnehagen blir barna stimulert og aktivisert. De får jevnlig samvær og samspill med andre barn. Gjennom leken får barnet utfolde seg og skaffe seg erfaringer.

 

 

Virksomheten er bygget på et prinsipp om likevekt mellom de to kjønn, og legger vekt på å ha en flerkulturell personalgruppe. Eier vil så langt det lar seg gjøre ansette en styrer med internasjonal bakgrunn.

Barnehagen har god erfaring med å ha sivilarbeidere, studenter og språkstudenter i barnehagen.

 

Barnehagen er livssynsnøytral.

 

 

§4. Samarbeidsorganer.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget kan kreve fremlagt saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forhold foreldre/barnehage og lokalsamfunn.

Barnehagen ønsker sterkt at foresatte er aktive i barnehagens årlige arrangementer, bla gjennom foreldremøter, foreldrevakter og dugnader. Dette vil være med å øke barnehagens kvalitet.

 

§5. Opptaksordning

Opptaksordning, opptakskriterier og prosedyre følger gjeldende vedtak i Bergen bystyre. Hovedopptaket foretas sentralt ved Fagavdeling barnehage og skole. Styrer ved den enkelte barnehage foretar opptak til ledig plass utover hovedopptaket. Barnehageplass søkes elektronisk. Skjema og informasjon finnes på Bergen kommunes nettsider: www.bergen.kommune.no

 

 

§6. Opptakskrets/ Opptakskriterier

Bergen bystyre har vedtatt felles kriterier for kommunale og private barnehager.

Følgende opptakskriterier gjelder:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13.

b) Barn som omfattes av §§ 4 -4 annet og fjerde ledd og 4 -12 i Lov om barnevernstjenester.

c) Minoritetsspråklige barn, der a) begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller b) barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten).

 

Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning.

 

Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til.

 

Barn av ansatte i barnehager gis prioritet til plass i barnehagen der foresatte arbeider, gjelder også spesialpedagoger og støttepedagoger.

 

 

 

Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass. Dette innebærer at barn med bostedsadresse i en bydel prioriteres til plass framfor barn med bostedsadresse i annen bydel.

 

 

Opptakskriteriene a-c gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe foretas sentralt.

Landås og Laksevåg er prioritert opptakskrets for barnehager stasjonert på Landås og Laksevåg.

 

I tillegg gjør barnehagene følgende prioritet:

Gjelder både Avd. Laksevåg og  Avd. Sollien/ Landås

a) Søsken av barn som har plass i barnehagen

b) Barn med flerkulturell bakgrunn

c) Barn av ansatte

Barn som går i en av våre barnehager og som ønsker å bytte avdeling vil også bli prioritert.

 

Hovedopptaket er en gang i året, mars/april. Resten av året er det suppleringsopptak.

 

 

§7. Arealutnytting

Bergen kommunes arealutnytting er fastsatt til 5,3m² leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år og 4m² pr. barn over 3 år. Denne hovedregel kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager kap.10, § 10 Godkjenning.

Midlertidig endring av arealutnytting for barnehageåret 2018/2019: I samråd med SU endrer barnehagens leke- og oppholdsarealet for barn under 3 år til 5 m² fra 1 august 2018 til 30 juni 2019.  Endring revideres juni 2020.

 

§8. Åpningstider

Barnehagene er åpne 5 dager i uken, fra kl 07.30 – 16.30, og er bare stengt helge- og høytidsdager samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag er barnehagene åpne frem til kl. 12.00.

 

Avd- Laksevåg og Sollien slåes sammen i romjulen, dagene før påske og første uken i juli.

 

§9. Ferieordning

Barnehagene holder stengt de tre siste ukene i juli.

 

Barna skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie. Tre av disse skal være sammenhengende og blir felles ettersom vi holder stengt i juli.

 

§10. Foreldrebetaling

I Lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Det betales for 30 dager pr. måned, uavhengig av bevegelige helligdager. Dersom barnet slutter en fredag beregnes betaling til og med søndag. Foreldre betaler for 11 måneder i året, der 3 ukers ferie og planleggingsdager utgjør den måneden det ikke betales for.

 

Søskenmoderasjon: følger Bergen kommune sine satser.

 

 

Barnehagen tar 1 måneds forskuddsbetaling ved oppstart. Dette for å sikre at plassen blir tatt og for å dekke den siste månedsbetalingen når barnet slutter.

 

Uansett hvilken dag barnet begynner i august, så må det betales for hele måneden, om ikke annet er avtalt.

Betalingsfrist er 1. i hver måned. Innbetalingsblanketter legges i barnets hylle, eller sendes hjem.

Ved manglende betaling, vil det sendes ut purringer. Om betaling fortsatt uteblir vil barnehageplassen bli oppsagt, og kravet sendes videre til inkasso.

 

§11. Oppsigelse

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt i mot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med 2 måneds varsel regnet fra den 1 første i måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres i den aktuelle barnehagen.

 

Den Internasjonale Barnehage kan som eier si opp avtaleforholdet ved endringer av tilbud og bestemmelser.

 

§ 12. Permisjon

Det kan søkes permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene har fødselspermisjon, eller ved andre særskilte grunner.

 

§13. Dugnad

Barnehagen har dugnad to ganger i året. En på høsten og en på våren. Alle foresatte plikter å delta.

 

 

§14. Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen følger stort sett kommunens fastsatte skolerute.

 

§15. Foreldresamtaler.

Pedagogisk leder skal ha to foreldresamtaler i året. Er det ønskelig med flere, avtales dette med pedagogisk leder

 

§16. Helseerklæring

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse, 

Barnehagelovens § 23.

 

§17. Forsikring

Barna er forsikret i barnehagen.

Barnehagen er ikke forsikret for eventuelle avbrudd/stans i barnehagedriften.

 

§18. Taushetsplikt/ Vandelsattest

Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt og må skrive under på en taushetserklæring ved ansettelse, dette gjelder også studenter, språkstudenter og ringevikarer.

 

Godkjent vandelsattest må fremvises ved arbeid i barnehagen.

 

§19. Ansettelser

Eier foretar ansettelser.

Styrer har innstillingsrett, og deltar på intervjuer for bl.a vurdere søkerens faglige kvalifikasjoner.

 

§20. Internkontroll

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontroll- forskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, og produktkontrolloven.