Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Lek - fortelling som felles fiksjon

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.  Gjennom leken får barna utfolde seg på sine premisser, de får teste ut, være nysgjerrige, fantasere og skape. I tillegg har leken en viktig rolle som møteplass for inkludering og fellesskap (Rammeplanen).

Følelsen av å ikke få være med eller ikke høre til er noe ingen barn skal oppleve.I barnehagen skal alle barn få erfare å være en del av et fellesskap og ha betydning for dette fellesskapet. Leken er vårt viktigste hjelpemiddel for å fremme inkludering, fellesskap og vennskap. I leken er nesten alt lov og er en ypperlig arena for å prøve, feile og lære sosiale regler sammen med de andre barna.  

Under dette temaet vil vi ha fokus på å skape en felles fiksjon som er gjenkjennende for alle barna, og som alle barna kan samle seg rundt og leke. Vi vil se tilbake på alle de fortellingene vi formidlet så langt og se om det er noe som har fenget ekstra, og ta utgangspunkt i dette i arbeidet med en felles fiksjon. Barnas medvirkning vil være viktig og sentralt i utarbeidingen av den felles historien. Vi vil bygge enkle rekvisitter sammen med barna.