Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Kropp, bevegelse, mat og helse - Helsebringende forteller fokus.

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse (Rammeplanen for barnehager).

 Tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov, og i barnehagen skal sørge for at 

 alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen’. Alle barn skal gis 

 mulighet til å utvikle vennskap og oppleve sosialt fellesskap. Opplevelsen av å være 

en del av en gruppe, et større felleskap, er svært viktig for barnas psykiske helse.  

Fortellinger har denne evnen til å samle, skape samhold og tilhørighet. 

 

Under dette temaet vil vi ha ekstra fokus på det helsebringende aspektet som er  

knyttet til å oppleve historier og fortellinger sammen. Det å ha noe samlende å  

snakke om, oppleve glede, latter og fryd sammen med andre.  

 

Vi vil også ha ekstra fokus på måltidsglede og skape en sosial arena rundt måltidet  

ved bruk av fortellinger, og lage vårt eget Fortellergilde.