Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Lek - Tidsmaskin

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer (Rammeplanen).

 Leken har en helt sentral rolle i barnehagehverdagen. Gjennom leken får barna utfolde seg på sine premisser, de får teste ut, være nysgjerrige, fantasere og skape.

Leken er og en viktig arena for læring og utvikling og sosial og språklig samhandling. I tillegg har leken en viktig rolle som møteplass for inkludering og fellessakap.

I arbeidet med dette temaet skal vi sammen med barna skape en tidsmaskin. Vi skal møte barna sin fantasi og nysgjerrighet og reise i tid, og utforske begreper som fortid og fremtid.