Vi har begynt å jobbe med et nytt tema: Sosial kompetanse - «vennskap, forståelse og toleranse».

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne

I år har vi fokus på «vennskap, forståelse og toleranse».

Vi kommer til å ha et ekstra fokus på psykisk helse og forebygging av mobbing, samt å skape gode relasjoner og trygghet. Vi skal være tilstede i situasjoner som oppstår og veilede og støtte barna med konfliktløsning.

Medvirkning blir et sentralt begrep når vi jobber for at alle skal føle at de er en del av fellesskapet. Vi skal legge grunnlag for gode fellesopplevelser og aktiviteter som bidrar til å skape tilhørighet og samhold.

Personalet skal støtte barna i å tilegne seg ulike strategier for å få innpass i lek, samt øve på å gjenkjenne egne og andres følelser. Som metoder vil vi også ta i bruk dramatisering, sang, musikk og samtale i samling, bøker om følelser og «elle melle» plakater.